Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen, leveringen en verrichte diensten door MijnCloudOffice.nl aan derden gedaan, op alle door MijnCloudOffice.nl in opdracht van derden verrichte werkzaamheden, alsmede op alle overeenkomsten in de meest ruime zin van het woord door MijnCloudOffice.nl met derden aangegaan.
MijnCloudOffice.nl is een handelsnaam van Nou&Off. Waar in deze voorwaarden MijnCloudOffice.nl staat, moet worden gelezen MijnCloudOffice.nl/Nou&Off.

b. Deze voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de woon- of vestigingsplaats van de bij enige overeenkomst betrokken partijen, ongeacht ook de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer had moeten worden gelegd.

c. Indien de gebruiker/koper/opdrachtgever inkoopvoorwaarden voert, zijn deze voor MijnCloudOffice.nl niet bindend voor zover deze afwijken van deze leveringsvoorwaarden.

d. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door MijnCloudOffice.nl te eniger tijd toegepast/toegestaan ten voordele van gebruiker/koper/opdrachtgever, geven laatstgenoemde nimmer het recht zich later daarop te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als voor hem/haar vaststaand voor zich op te eisen.

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN

a. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Zij zijn naar beste weten door MijnCloudOffice.nl gedaan en gebaseerd op eventueel bij aanvraag verstrekte gegevens.

b. De door MijnCloudOffice.nl in afbeeldingen, catalogi, folders, tekeningen, websites of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, prestatie, of resultaten, moeten worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn verstrekt. MijnCloudOffice.nl is aan deze opgave niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden in en van deze gegevens dan ook geen enkele aansprakelijkheid; niet in directe noch in indirecte zin. Dit geldt evenzo ten aanzien van door derden geplaatste advertenties en/of gegevens op de website(s).

ARTIKEL 3: OPDRACHTEN/OVEREENKOMSTEN

a. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met MijnCloudOffice.nl, onverschillig of deze daarbij op zich neemt werkzaamheden uit te voeren, dan wel personeel, materiaal of ruimte ter beschikking te stellen, of welke andere prestatie dan ook te verrichten, een en ander in de ruimste zin.

b. Alle met MijnCloudOffice.nl gesloten overeenkomsten worden eerst bindend na schriftelijke bevestiging door MijnCloudOffice.nl, dan wel doordat MijnCloudOffice.nl met de uitvoering van de opdracht is aangevangen. Eventuele aanvullingen of wijzigingen op bovenbedoelde overeenkomsten binden MijnCloudOffice.nl pas nadat, en voor zover, deze door MijnCloudOffice.nl zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd. Gebruiker/koper/opdrachtgever wordt geacht wijzigingen of aanvullingen op met MijnCloudOffice.nl gesloten overeenkomsten te hebben geaccepteerd, indien gebruiker/koper/opdrachtgever niet binnen 8 dagen, nadat hij van de wijziging/aanvulling kennis heeft genomen of had kunnen hebben, schriftelijk tegen deze wijziging(en) en/of aanvulling(en) heeft geprotesteerd. Gebruiker/koper/opdrachtgever wordt geacht kennis te hebben van bedoelde wijziging/aanvulling op het moment dat MijnCloudOffice.nl met de werkzaamheden waarop de wijziging/ aanvulling betrekking heeft is aangevangen.

Alleen de directie en eventueel hij/zij die door de directie daartoe uitdrukkelijk is gemachtigd, kan en mag namens MijnCloudOffice.nl overeenkomsten sluiten.

c. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders zou zijn overeengekomen, heeft MijnCloudOffice.nl te allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij deze voorwaarden ook ten gunste van deze derden werken, op voorwaarde overigens dat MijnCloudOffice.nl hen, desnoods achteraf, schriftelijk machtigt zich op deze voorwaarden te beroepen zonder dat deze machtiging enigerlei verplichtingen jegens MijnCloudOffice.nl zou kunnen doen ontstaan.

d. Gebruiker/koper/opdrachtgever kan geen gebruik maken van zijn herroepingrecht op grond van de Wet koop op afstand (artikelen 7:46a e.v. van het Burgerlijk Wetboek), voor zover de uitvoering van de overeenkomst tussen hem en MijnCloudOffice.nl onmiddellijk na het aangaan daarvan in de fase van uitvoering treedt.

e. Overeenkomsten kunnen worden beëindigd op dezelfde wijze, zoals deze aangevraagd zijn, hierbij is de gebruiker/koper/opdrachtgever verantwoordelijk voor het beëindigen van de overeenkomst. Beëindigen van de overeenkomst dient te geschieden met inachtneming van een periode van twee maanden voor einde contractdatum, behalve bij contracten korter dan twee maanden, in dat geval is één maand van toepassing bij opzegging. Voor particulieren met een overeenkomst van een initiële contractperiode, is na de initiële contractperiode een opzegging met inachtneming van één maand van toepassing.

ARTIKEL 4. GEBRUIK EN MISBRUIK VAN DE WEBSITE(S) VAN MIJNCLOUDOFFICE.NL ALSMEDE DE OMGANG MET GEGEVENS EN MATERIAAL

a. Gebruik:

Indien door gebruiker/koper/opdrachtgever of van de kant van hem, ingelogd wordt of anderszins interactief gebruik gemaakt wordt van de websites en/of email-adressen van MijnCloudOffice.nl, zal hij (en/of zal men zijdens hem) niet:

– handelen in strijd met enige wet- en regelgeving en/of met beleid van MijnCloudOffice.nl zoals verwoord in deze algemene voorwaarden; – onjuiste of misleidende informatie verstrekken; – handelen in strijd met enige rechten van derden; – berichten verspreiden die spam, kettingbrieven of piramidesystemen bevatten; – virussen of andere technologie verspreiden die MijnCloudOffice.nl of de belangen of het eigendom van gebruikers en/of bezoekers van de website(s) van MijnCloudOffice.nl kunnen schaden; – de goede werking van MijnCloudOffice.nl verstoren of de infrastructuur van MijnCloudOffice.nl onredelijk belasten; – enige inhoud of persoonlijke gegevens van derden kopiëren, bewerken of verspreiden; – binnenhalen of op een andere manier informatie verzamelen over anderen, daarbij inbegrepen e-mail adressen, zonder hun toestemming; – maatregelen om de toegang tot de website(s) van MijnCloudOffice.nl te voorkomen of te beperken, omzeilen.

b. Misbruik:

Indien MijnCloudOffice.nl aanwijzingen van andere gebruikers/kopers/opdrachtgevers ontvangt of om andere redenen van mening is dat een bepaalde gebruiker/koper/opdrachtgever problemen veroorzaakt of niet handelt in overeenstemming met de letter en/of de geest van het MijnCloudOffice.nl gebezigde beleid zoals verwoord in deze algemene voorwaarden en/of haar privacybeleid, dan staat het MijnCloudOffice.nl vrij – indien zij daartoe aanleiding ziet – die maatregelen te treffen, dewelke haar als noodzakelijk voorkomen. Dit kan ondermeer de hieronder genoemde maatregelen betreffen:

• MijnCloudOffice.nl kan en mag haar dienst beperken of beëindigen en gehoste inhoud verwijderen; • MijnCloudOffice.nl kan en mag technische, juridische en wettelijke maatregelen treffen om gebruiker/koper/opdrachtgever van haar website(s) te weren; • Om MijnCloudOffice.nl in staat te stellen om de gebruiker/koper/opdrachtgever en bezoekers van haar website(s) te beschermen en fraude te voorkomen, kan en mag MijnCloudOffice.nl de persoonsgegevens van gebruiker/koper/opdrachtgever verwerken, zoals uitgelegd in haar Privacybeleid; • MijnCloudOffice.nl kan persoonsgegevens van gebruiker/koper/opdrachtgever aan bepaalde derden (zoals Politie, Justitie en rechthebbenden) verstrekken, uiteraard binnen de grenzen van hetgeen de wet haar toestaat, dan wel haar toe verplicht en zoals uitgelegd in haar Privacybeleid.

Deze lijst is geen begrensde opsomming. In bepaalde gevallen is het mogelijk dat de wet MijnCloudOffice.nl toestaat andere maatregelen te nemen. Ongeacht of zij al dan niet besluit om de door gebruiker/koper/opdrachtgever van de door hem gehoste server-ruimte geheel of gedeeltelijk te weren, accepteert zij geen aansprakelijkheid voor ongeautoriseerd of onwettig gebruik van haar server-ruimte door gebruiker/koper/ opdrachtgever.

c. Fair use policy:

De door gebruiker/koper/opdrachtgever afgenomen diensten vallen onder het regime van een door MijnCloudOffice.nl gehanteerde “Fair Use Policy” (FUP). Dit betekent, dat MijnCloudOffice.nl bij misbruik van haar diensten, zoals bijvoorbeeld bij substantiële overschrijding van het gemiddeld dataverkeer (monthly band width transfer), gerechtigd is de gebruiker/koper/opdrachtgever daarvoor financieel te belasten door middel van het extra factureren. De toepassing van de FUP door MijnCloudOffice.nl doet geen afbreuk aan de overige rechten en actiën van MijnCloudOffice.nl.

ARTIKEL 5: AANSPRAKELIJKHEID

a. MijnCloudOffice.nl aanvaardt voor eventuele onjuistheden in en van door gebruikers verstrekte gegevens in de ruimste zin des woords, geen enkele aansprakelijkheid; niet in directe- noch indirecte zin.

b. MijnCloudOffice.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden door gebruiker/koper/opdrachtgever en of door derden via gebruiker/koper/opdrachtgever voor geleden, te lijden schade en of verlies van digitale informatie op informatie dragende onderdelen en/of apparatuur van de door gebruiker/koper/opdrachtgever gebruikte/gehuurde/gekochte hardware,

MijnCloudOffice.nl streeft naar een zo groot mogelijke zorgvuldigheid in het beheren van de door gebruiker/koper/opdrachtgever aan MijnCloudOffice.nl overgedragen back-up service. Dit om de kans op schade en of verlies van digitale informatie op informatiedragende onderdelen en/of apparatuur bij calamiteiten te minimaliseren

c. MijnCloudOffice.nl is, behoudens het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden, niet aansprakelijk voor enige schade die, hetzij direct, hetzij indirect het gevolg is van het niet beantwoorden van de geleverde zaken aan de overeenkomst, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld is te wijten. Derhalve aanvaardt MijnCloudOffice.nl dit ook niet bij grove calamiteiten, zoals bij brand, waterschade en onheil van buitenaf bijvoorbeeld aanslagen, oorlogen en aardbevingen.

d. MijnCloudOffice.nl kan geen garantie geven omtrent de permanente of beveiligde toegang tot haar diensten. Daarom sluit zij, voor zover wettelijk toegestaan, alle impliciete garanties en algemene voorwaarden van gebruiker/koper/opdrachtgever uit. MijnCloudOffice.nl kan door gebruiker/koper/opdrachtgever daarvoor dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden, niet in directe- noch indirecte zin. Dit geldt evenzo ten aanzien van de in door gebruiker/koper/opdrachtgever gebruikte disclaimers en andere documenten.

e. Indien MijnCloudOffice.nl wegens enige andere reden ter zake van de overeenkomst schadeplichtig mocht zijn, zal de door haar verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) ter zake van de betreffende goederen en/of diensten, zulks met een maximum van Euro 450,00 (zegge; vierhonderd en vijftig euro).

f. Een beroep op deze voorwaarden schort de betalingsverplichting van de gebruiker/koper/- opdrachtgever jegens MijnCloudOffice.nl niet op.

ARTIKEL 6: LEVERTIJD EN PLAATS VAN LEVERING

a. De in de aanbiedingen, bevestigingen en contracten genoemde levertermijnen worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn voor MijnCloudOffice.nl niet bindend.

b. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft gebruiker/koper/opdrachtgever nooit het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere, al dan niet met deze overeenkomst samenhangende, overeenkomst mocht voortvloeien.

c. Bij excessieve overschrijding van de levertijd, evenwel zulks ter beoordeling van MijnCloudOffice.nl, zal MijnCloudOffice.nl in nader overleg treden met gebruiker/koper/opdrachtgever.

d. Levering geschiedt af het bedrijf van MijnCloudOffice.nl of een andere door MijnCloudOffice.nl te bepalen plaats.

e. Wanneer door MijnCloudOffice.nl verkochte goederen of aangeboden diensten, na aan de gebruiker/koper/opdrachtgever te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende drie weken ter beschikking van gebruiker/koper/opdrachtgever. Goederen worden gedurende deze periode opgeslagen voor rekening van gebruiker/koper/opdrachtgever. Na genoemde periode zal het totaalbedrag dat bij afname of nakoming verschuldigd zou zijn, vermeerderd met de kosten en rente, van gebruiker/koper/opdrachtgever gevorderd kunnen worden, ook zonder levering van bedoelde goederen of diensten. De betaling wordt dan geacht te zijn verricht als schadevergoeding aan MijnCloudOffice.nl.

f. Indien de gebruiker/koper/opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige uit deze of uit een andere, met de opdracht samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichting, is MijnCloudOffice.nl gerechtigd, na de gebruiker/koper/opdrachtgever schriftelijk in gebreke te hebben gesteld – zonder rechterlijke tussenkomst- de uitvoering op te schorten, zonder dat MijnCloudOffice.nl tot enige schadevergoeding is gehouden.

ARTIKEL 7: PRIJZEN EN KOSTEN

a. Voor iedere opdracht stelt MijnCloudOffice.nl afzonderlijk een prijs of een tarief vast. Deze prijs of dit tarief is uitsluitend bedoeld als het te betalen bedrag voor de door MijnCloudOffice.nl te leveren prestatie, met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de alsdan bekende kostprijsfactoren, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc.. Ingeval van verhoging van een van deze factoren is MijnCloudOffice.nl gerechtigd de aangeboden (verkoop)prijs dienovereenkomstig te wijzigen.

b. Onder de prijs of het tarief vallen dus niet de heffingen van overheid- of andere instanties, met inbegrip van boetes, verzekeringspremies etc..

c. MijnCloudOffice.nl is gerechtigd vooraf aanbetalingen c.q. depot of zekerheid (in de vorm van een bankgarantie) te eisen.

d. MijnCloudOffice.nl behoudt zich het recht voor verzendkosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 8: BETALINGSCONDITIES

a. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van de door MijnCloudOffice.nl toegezonden facturen te geschieden binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum, zonder aftrek van kortingen en zonder enige vorm van compensatie.

b. Online diensten worden per periode vooraf gefactureerd.

c. Alle betalingen dienen, zonder aftrek of schuldvergelijking, te geschieden ten kantore van MijnCloudOffice.nl of op een door MijnCloudOffice.nl aan te wijzen bankrekening.

d. Kortingen kunnen uitsluitend worden verleend na onderling overleg tussen MijnCloudOffice.nl en gebruiker/koper/opdrachtgever. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze kortingen eenmalig. Bij volgende transacties kan op voorgaande kortingen geen beroep worden gedaan.

ARTIKEL 9: RECLAMES

a. Eventuele reclames, zowel op levering van goederen, als op verleende diensten en op factuurbedragen, dienen binnen acht dagen na ontvangst van de producten of diensten of van de betreffende facturen, schriftelijk en aangetekend bij MijnCloudOffice.nl te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame van de gebruiker/koper/opdrachtgever vervalt ten aanzien van door of namens deze bewerkte goederen, alsmede voor de door gebruiker/koper/opdrachtgever bij MijnCloudOffice.nl betrokken domeinnaamregistratie.

b. Reclames ten aanzien van de bedingen in deze voorwaarden als ondermeer bedoeld in artikel 6:233 sub a van het Burgerlijk Wetboek (nietigheid ten aanzien van een of meerdere bedingen op grond van het onredelijk bezwarend zijn) dienen eveneens binnen acht dagen na kennisneming van deze voorwaarden of het tijdstip waarop daarvan redelijkerwijs kennisgenomen had kunnen worden, schriftelijk en aangetekend bij MijnCloudOffice.nl te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame vervalt op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen. Gebruiker/koper/opdrachtgever doet afstand van het zich nadien beroepen op het onredelijk bezwarend zijn van een of meer bedingen in deze voorwaarden, voor zover de eventueel als onredelijk bezwarend gevoelde bedingen niet door de wetgever dwingend zijn voorgeschreven.

c. Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan het bovengestelde, kunnen zij niet meer ontvangen worden en wordt gebruiker/koper/opdrachtgever geacht het geleverde en/of verrichte te hebben goedgekeurd. Het staat MijnCloudOffice.nl vrij om ook op schriftelijke maar niet aangetekende reclames te reageren, doch hierop kan de gebruiker/koper/opdrachtgever zich niet beroepen. Wanneer MijnCloudOffice.nl van oordeel is dat een gerechtvaardigde klacht is ingediend, heeft zij het recht, hetzij een in onderling overleg te bepalen geldbedrag als schadeloosstelling uit te keren aan gebruiker/koper/–opdrachtgever, hetzij tot een nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van de gebruiker/koper/–opdrachtgever om aan MijnCloudOffice.nl het verkeerd of ondeugdelijk geleverde franco te retourneren; een en ander ter keuze van MijnCloudOffice.nl.

d. MijnCloudOffice.nl is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de betrokken gebruiker/koper/opdrachtgever op het ogenblik van indiening van zijn reclames aan al zijn bestaande verplichtingen jegens MijnCloudOffice.nl, uit welke overeenkomst dan ook voortvloeiende en waaruit dan ook bestaande, integraal heeft voldaan.

e. Retourzendingen die niet of onvoldoende gefrankeerd of verpakt zijn, zullen door MijnCloudOffice.nl worden geweigerd. Alle retourzendingen van kopers of opdrachtgevers geschieden voor hun rekening en risico.

ARTIKEL 10: ANNULERING/ONTBINDING EN OPSCHORTING

a. MijnCloudOffice.nl heeft het recht, indien de gebruiker/koper/opdrachtgever in enig opzicht in gebreke is of blijft aan zijn verplichtingen met betrekking tot eerder door MijnCloudOffice.nl uitgevoerde leveringen, verrichte werkzaamheden, of uit andere hoofde, te voldoen, haar verplichtingen jegens gebruiker/koper/opdrachtgever op te schorten, dan wel de daaraan ten grondslag liggende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren/ontbinden. Een en ander zonder door gebruiker/koper/opdrachtgever op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld te kunnen worden en onverminderd de MijnCloudOffice.nl toekomende rechten.

MijnCloudOffice.nl heeft dit recht ook, indien er bij gebruiker/koper/opdrachtgever sprake is van een faillissement, surseance van betaling, toetreding tot de WSNP, andere vormen van schuldbegeleiding, liquidatie van bedrijfsvorm/ zakelijke activiteiten dan wel een, naar de maatstaven van MijnCloudOffice.nl, dreiging van deze omstandigheden. Alle vorderingen van MijnCloudOffice.nl op gebruiker/koper/opdrachtgever zijn alsdan voor haar terstond opeisbaar.

b. Indien gebruiker/koper/opdrachtgever de door hem met MijnCloudOffice.nl gesloten overeenkomst(en) wenst te ontbinden/annuleren, dan is MijnCloudOffice.nl eveneens gerechtigd naleving van de gesloten overeenkomst(en) te vorderen, dan wel is gebruiker/koper/– opdrachtgever, zulks naar keuze van MijnCloudOffice.nl, annuleringskosten verschuldigd van minimaal 30% van de verkoopwaarde.

c. MijnCloudOffice.nl heeft het recht de tussen haar en de gebruiker/koper/opdrachtgever gesloten overeenkomsten geheel of gedeeltelijk en al dan niet ter meerdere zekerheid in eigendom over te dragen aan derden. Voorwaarde is wel dat de verkrijger van de door MijnCloudOffice.nl met gebruiker/koper/opdrachtgever gesloten overeenkomst de daaruit voortvloeiende rechten en plichten jegens gebruiker/koper/opdrachtgever accepteert en respecteert.

d. In de hiervoor bij a t/m c genoemde omstandigheden van gebruiker/koper/opdrachtgever, waarbij het tot beëindiging van de met MijnCloudOffice.nl gesloten overeenkomst(en) is gekomen en deze na goedkeuring van MijnCloudOffice.nl weer door haar gereactiveerd wordt heeft MijnCloudOffice.nl het recht om daarvoor kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 11: VERGOEDING BIJ TE LATE- OF NIET-BETALING

a. Bij niet-tijdige betaling van de door MijnCloudOffice.nl toegezonden facturen is gebruiker/koper/opdrachtgever van rechtswege, zonder nadere ingebrekestelling of sommatie, in verzuim.

b. Vanaf de datum van verzuim zijn alle vorderingen van MijnCloudOffice.nl terstond opeisbaar en is gebruiker/koper/opdrachtgever aan MijnCloudOffice.nl over het openstaande bedrag een maandelijks – waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend – te betalen rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW (in het geval dat de gebruiker/koper/opdrachtgever een consument is, zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf) althans gelijk aan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW (in het geval dat de gebruiker/koper/opdrachtgever een ondernemer is, zijnde een niet-consument), beide met een minimum van 1%. MijnCloudOffice.nl is voorts gerechtigd aan de gebruiker/koper/opdrachtgever in de hoedanigheid van ondernemer een kredietbeperkingstoeslag van 2% van het openstaande bedrag in rekening te brengen.

c. Indien gebruiker/koper/opdrachtgever in verzuim is ter zake de nakoming van zijn (betalings)verplichtingen, dan komen voorts alle met de invordering van het verschuldigde bedrag gemoeide kosten – zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke – voor rekening van gebruiker/koper/opdrachtgever, onverminderd de overigens aan MijnCloudOffice.nl toekomende rechten zoals die op schadevergoeding en nakoming. De buitengerechtelijke incassokosten worden voor gebruiker/koper/opdrachtgever in de hoedanigheid van ondernemer bepaald op ten minste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,00 (zegge: tweehonderd en vijftig euro). Indien MijnCloudOffice.nl echter hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan is zij gerechtigd de werkelijk gemaakte kosten alsmede de gemaakte executiekosten bij gebruiker/koper/opdrachtgever in de hoedanigheid van ondernemer in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten worden voor gebruiker/koper/opdrachtgever in de hoedanigheid van consument berekend overeenkomstig het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten 2012. Voor de gebruiker/koper/opdrachtgever, zijnde een consument, bedragen de buitengerechtelijke kosten dan ook: 15% over de eerste € 2.500,- van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 40,-; 10% over de volgende € 2.500,- van het verschuldigde bedrag; 5% over de daaropvolgende € 5.000,- van het verschuldigde bedrag; 1% over de daaropvolgende € 190.000,- van het verschuldigde bedrag; 0,5% over het meerdere met een maximum van € 6.775,-.

ARTIKEL 12: VOORBEHOUD VAN EIGENDOM

a. Zolang een gebruiker/koper/opdrachtgever aan MijnCloudOffice.nl geen volledige betaling van de door MijnCloudOffice.nl aan hem geleverde goederen, onderdelen, installaties en/of uitgevoerde werkzaamheden- heeft verricht, blijven deze voor rekening en risico van de gebruiker/koper/opdrachtgever komende goederen en/of materialen, het onbetwiste eigendom van MijnCloudOffice.nl.

b. Indien een gebruiker/koper/opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de verkochte goederen en/of verrichte werkzaamheden niet nakomt, is MijnCloudOffice.nl zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de goederen of materialen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd het recht van MijnCloudOffice.nl zo nodig in of buiten rechte vergoeding te vorderen van eventueel door MijnCloudOffice.nl geleden of nog te lijden schade, waaronder begrepen: verlies, gederfde winst, interest, transportkosten etc..

c. MijnCloudOffice.nl behoudt zich het recht voor om goederen, gereedschappen, materialen, auto’s, gelden, waardepapieren, (financiële) bescheiden etc., die zij van gebruiker/koper/opdrachtgever onder welke titel dan ook, onder zich heeft, daadwerkelijk onder zich te houden, totdat gebruiker/koper/opdrachtgever volledig aan diens financiële en andere verplichtingen jegens MijnCloudOffice.nl heeft voldaan.

ARTIKEL 13: OVERMACHT

a. Overmacht ontslaat MijnCloudOffice.nl van haar verplichtingen jegens de gebruiker/koper/opdrachtgever. Als overmachtsfactoren worden aangemerkt: zodanige gebeurtenissen en toestanden die een duidelijk aanwijsbare en direct werkende invloed uitoefenen op het bedrijf MijnCloudOffice.nl, zoals: ernstige storingen in haar productieproces, oorlog, ook buiten Nederland, oproer, epidemie, brand, verkeersstoringen, stroom en netwerkstoringen, werkstaking, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport, ongeval of ziekte van haar personeel, beperkingen van de invoer of andere beperkingen van overheidswege; etc.. MijnCloudOffice.nl is van haar verplichtingen ontslagen ongeacht of de overmacht zich heeft voorgedaan in haar eigen bedrijf, dan wel elders, zoals in bedrijven van toeleveranciers etc..

b. In het geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is MijnCloudOffice.nl gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter beoordeling van MijnCloudOffice.nl. Gebruiker/koper/opdrachtgever zal van de ten deze door MijnCloudOffice.nl genomen beslissing schriftelijk bericht ontvangen.

ARTIKEL 14: ONTWERPBESCHERMING

a. Van alle ten behoeve van gebruiker/koper/opdrachtgever vervaardigde producten, geleverde diensten etc. wenst MijnCloudOffice.nl zich uitdrukkelijk aan te houden de eventueel aanwezige auteursrechten of andere immateriële beschermingsrechten. Gebruik of alternatief gebruik van ontwerpen en/of ideeën van MijnCloudOffice.nl is ten strengste verboden, tenzij MijnCloudOffice.nl hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend en aan alle door MijnCloudOffice.nl ter zake gestelde voorwaarden volledig is voldaan.

b. Indien gebruiker/koper/opdrachtgever zich niet aan het onder 14a gestelde houdt, maakt MijnCloudOffice.nl zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, aanspraak op een boete van minimaal Euro 10.000,00 (zegge; tienduizend euro) per dag of een gedeelte daarvan, dat die overtreding voortduurt.

ARTIKEL 15: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

a. Op alle overeenkomsten gesloten onder het regime van deze voorwaarden en alle geschillen die daaruit mochten voortvloeien, is het Nederlands recht van toepassing, dan wel het nationaal recht van de gebruiker/koper/opdrachtgever zulks naar keuze van MijnCloudOffice.nl. Zij heeft eveneens het recht het Weens Koopverdrag 1980 (CISC) al dan niet toepasselijk te verklaren. Alle geschillen ter zake overeenkomsten gesloten onder het regime van deze voorwaarden dienen te worden voorgelegd aan de Rechtbank te Arnhem, dan wel een andere bevoegde rechter, zulks naar keuze van MijnCloudOffice.nl. Dit alles met uitzondering van, wanneer op enig moment nationale of internationale regarderende rechtsregels dit dwingend anders voorschrijven.

b. Indien enig artikel of subartikel van deze Algemene Voorwaarden ongeldig wordt, blijven de andere artikelen onverkort van kracht.

AlgemeneVoorwaarden als PDF